JE Camera Slideshow is closed

Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here.

क्षेत्रीय काम

क्षेत्रेया कामाबाबतची माहिती
    नोव्हेंबर - २००९ अखेर  
अ. क्र. जिल्ह्याचे नांव जिल्ह्यातील गावांची एकूण संख्या क्षेत्रीय काम पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या क्षेत्रीय    कामांची टक्केवारी जिल्हा प्रगणना प्रमुखांनी तपासणी केलेल्या गावांची संख्या तालुका प्रगणना प्रमुखांनी तपासणी केलेल्या गावांची संख्या क्षेत्रीय काम कमी झाल्याची करणे
लपा (स्था.स्त) जि. प. ल पा (रा . स्त) एकूण
उद्दिष्ट सध्या उद्दिष्ट सध्या उद्दिष्ट सध्या उद्दिष्ट सध्या
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
पुणे 1875 475 468 391 391 1009 1009 1875 1868 99.00 10 60  
सातारा 1739 373 373 855 855 511 511 1739 1739 100.00 0 120  
सांगली 731 115 115 284 241 332 332 731 688 94.00 0 6  
कोल्हापूर 1219 174 174 682 682 363 363 1219 1219 100.00 30 156  
सोलापूर 1160 199 199 176 176 785 755 1160 1130 97.00 62 62  
एकूण 6724 1336 1329 2388 2345 3000 2970 6724 6644 99.00 102 404