JE Camera Slideshow is closed

Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here.

संगणकीकरण

संगणकीकरणाच्या कामाबाबतची माहिती
 
अ. क्र. जिल्ह्याचे नांव क्षेत्रीय काम संगणकीकरण
एकूण गावे प्रगणना क्षेत्रीय काम पूर्ण झालेली गावांची संख्या क्षेत्रीय काम शिल्लक गावांची संख्या संगणकीकरणासाठी दिलेली गावांची संख्या संगणकीकरण पूर्ण झालेल्या गावांचे संख्या संगणकीकर शिल्लक गावांचे संख्या
  2 3 4 5 6 7 8
1 पुणे 1875 1868 7 1682 917 765
2 सातारा 1739 1739 0 1739 1602 137
3 सांगली 731 688 43 680 553 127
4 कोल्हापूर 1219 1219 0 1219 1219 0
5 सोलापूर 1160 1130 30 1130 1124 36
एकूण 6724 6644 80 6450 5415 1065