JE Camera Slideshow is closed

Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here. Text will come here.

तांत्रिक शासन निर्णय / परिपत्रके

अ. क्र. विषय दिनांक डाऊनलोड
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्वीकृत निविदा आणि भविष्यात स्वीकृत होणाऱ्या निविदांमध्ये रोकड विरहीत व्यवहार होण्याच्या दृष्टीने अटी व शर्तीत सुधारणा करणे. ०९/१२/२०१६
 मृद व जलसंधारणाच्या कामाकरिता अल्प कालावधी निविदा सूचना प्रसिध्द करणेबाबत.. २४/०५/२०१६  
 जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत सर्व कामांस (सिमेंट नाला बांध, मृद व जलसंधारण, दुरूस्ती इ. कामासह) अल्प कालावधी निविदा सूचना प्रसिध्द करणेबाबत.. ०६/०२/०१६  
 साखळी सिमेंट नाला बांध कार्यक्रम व इतर योजनेतून बांधण्यात आलेल्या सिमेंट नाला बांधाची कामे तपासणी करिता पथक स्थापन करणेबाबत..  २७/६/०१४  
 नाला खोलीकरणासह साखळी सिमेंट काँक्रीट नाला बांध - CNB एकत्रित मार्गदर्शक सूचना १४/०२/०१४
 साखळी पध्दतीने सिमेंट नाला बांध (Check Dam) बांधणे - कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी घ्यावयाची दक्षता ०७/०२/०१४
 नाला खोलीकरणासह साखळी सिमेंट काँक्रीट नाला बांध - CNB एकत्रित मार्गदर्शक सूचना ०१/०१/०१४
 नाला खोलीकरणासह साखळी सिमेंट काँक्रीट नाला बांध - CNB एकत्रित मार्गदर्शक सूचना  १२/११/०१३
 साखळी पध्दतीने सिमेंट काँक्रीट नाला बांध कार्यक्रम : मुल्यमापनाबाबत ०३/०६/२०१३
१०  साखळी पध्दतीने सिमेंट नाला बांध (Check Dam) बांधणे - कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी घ्यावयाची दक्षता  २२/०१/२०१३
११  सिमेंट नाला बांध / चेक डॅम कार्यक्रम राबविताना मुल्यमापनातील निष्कर्षानुसार दक्षता घेणे ११/०९/२०१२